Ledigt årsvikariat på Grenaa Gymnasium

Ved Grenaa Gymnasium opslås 1 årsvikariat i fagene biologi og matematik til besættelse pr. 1. august 2018.

Vikariatet er på ca. 2/3 stilling.

Ansøgere med ovenstående fagkombination vil blive foretrukket.

Grenaa Gymnasium har ca. 550 elever fordelt på STX, HF og IB-Diploma.

Vi er et levende gymnasium med et godt kollegafællesskab og et godt arbejdsklima. En del af vores kolleger pendler fra Aarhus, da vi har en meget velfungerende kørselsordning. Vores elever er dels fra lokalområdet og dels fra udlandet (IB), og som en del af netværket Globale Gymnasier vægter vi globale kompetencer højt.

IB kombineret med kostskole giver skolen en markant international profil, hvilket yderligere forstærkes af skolens globale toning af stx og hf.

Yderligere oplysninger om årsvikariatet kan fås ved henvendelse til rektor Helene Bendorff Kristensen eller vicerektor Vagn Rohde på telefon 87 58 40 50.

Ansøgningsfrist er søndag den 17. juni 2018, kl. 23.59. Samtaler forventes afholdt i løbet af uge 25.

Søg via: gymnasiejob.dk
att: Rektor Helene Bendorff Kristensen

 

 

Information om rettigheder – når du søger job hos Grenaa Gymnasium

Du har søgt/ønsker at søge en ledig stilling her hos os, og for at kunne besvare din ansøgning har vi registreret dit navn og din adresse i vores it-system.

Vi vil hermed informere dig om, at du har nogle rettigheder, fordi vi har registreret oplysninger om dig i vores it-system. Samtidig vil vi informere dig om, hvordan vi behandler din ansøgning, og dermed om formålet med at vi registrerer oplysninger om dig.

Sådan arbejder vi med din ansøgning

Når Grenaa Gymnasium læser din ansøgning, vurderer vi konkret dine kvalifikationer i forhold til stillingen. Et ansættelsesudvalg gennemgår alle ansøgninger, når ansøgningsfristen er udløbet og aftaler, hvem vi indbyder til en personlig samtale med udvalget.

Grenaa Gymnasiums mål er at besætte den ledige stilling, med den ansøger som er bedst kvalificeret. Efter de personlige samtaler vil vi ofte søge yderligere oplysninger om den ansøger, som vi finder bedst kvalificeret, hvis han eller hun samtykker. Vi indhenter oplysninger om ansøgeren hos ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsgiver.

Det kan også være, vi beder ansøgeren selv sende os flere oplysninger.

De allerfleste gange får vi ingen negative oplysninger af betydning om ansøgeren.

Når vi har besat stillingen, sender vi et skriftligt afslag til de øvrige ansøgere sammen med deres bilag. De ansøgere som har været til samtale, forsøger vi også at kontakte telefonisk.

Hvis du siger nej til, at vi kan søge yderligere oplysninger om dig, må du forvente at få afslag på din ansøgning. Hvis du siger ja, og vi finder oplysninger, som gør os betænkelige ved at ansætte dig, får du oplysningerne til kommentering inden vi tager stilling til, om vi skal afslå at ansætte dig.

Du får en frist til at kommentere oplysningerne.

Dine rettigheder

Du har nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af din ansøgning, fordi den i meget vidt omfang foregår elektronisk:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Dine rettigheder er beskrevet i databeskyttelsesforordningens kap. 3.