Pædagogisk leder på Grenaa Gymnasium

Vil du være vores nye pædagogiske leder fra 1.november 2018?

Jobbet

Den pædagogiske leder skal indgå i gymnasiets ledelse, der i forbindelse med denne ansættelse skal revidere opgavefordelingen i ledelsen. I den nye ledelsesstruktur vil der indgå rektor, økonomileder, planlægningsleder, samt 3 pædagogiske ledere – der hver har ansvar for en af gymnasiets uddannelser. Den samlede ledelse varetager de generelle ledelsesopgaver under hensynstagen til skolens strategi og målsætning.

Stillingen har fokus på generel pædagogisk udvikling og den daglige ledelse af udviklingen på enten STX eller HF uddannelsen. Ved ansættelsen aftales det, hvilken af de to uddannelser, man får særligt ansvar for.
Derudover ligger der i ledelsesstillingen en række tværgående opgaver, som indebærer:

  • Personaleledelse
  • Ansvar for og samarbejde med elever
  • Opgaver, hvor man i samarbejde med resten af ledelsesteamet implementerer skolens mål og strategi.
  • Forståelse for planlægning og økonomi, da et samarbejde med resten af ledelsen inden for disse felter er en del af dagligdagen.
  • Stedfortræderfunktioner for rektor. Disse stedfortræderfunktioner fordeles ved ansættelsen blandt medlemmerne af ledelsen på Grenaa Gymnasium.

Den endelige fordeling af arbejdsopgaver fastlægges således ved ansættelsen.

Der er til stillingen knyttet en mindre undervisningsforpligtigelse, som aftales nærmere ved ansættelsen.

Hvem søger vi?

Vi søger en humørfyldt, entusiastisk og engagerende leder, der er:

  • God til at lede udvikling.
  • God til at skabe positivt samarbejde med gymnasiets andre medarbejdere.
  • God til at pleje de relationer, som skal skabes og vedligeholdes internt på gymnasiet og eksternt med samarbejdspartnere.

Du skal have gymnasial undervisningskompetence og pædagogikum. Du skal også have lyst til og mod på ledelse, og meget gerne erfaring med at være tovholder på projekter og pædagogisk udvikling fra dit tidligere arbejde.

Hvem er vi?

GG er et moderne og internationalt orienteret gymnasium med 3 uddannelser: STX, HF og IB, samt en kostskole med 111 værelser. Gymnasiet er fortløbende renoveret og udvidet, så det fremstår med tidssvarende bygninger, der er rammen om ca. 550 elevers undervisning og ca.90 ansattes daglige virke.
Grenaa Gymnasiums kerneværdier er faglighed, refleksion og gensidig respekt. Vores mål er at hjælpe vores elever til at udvikle sig fagligt, socialt og alment, så de lærer at tro på sig selv og deres egne evner. Vi ønsker, at så mange elever som muligt tager en videregående uddannelse i Danmark og/eller udlandet.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Helene Bendorff Kristensen på telefon 8758 4050, eller mobil 6115 4032, samt på mail til hbk@grenaa-gym.dk.

Ansøgningsfrist er mandag den 3. september 2018, kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i ugerne 37 og 38.

Ansøgningen stiles til: rektor Helene Bendorff Kristensen og søges via Gymnasiejob.dk

 

 

Information om rettigheder – når du søger job hos Grenaa Gymnasium

Du har søgt/ønsker at søge en ledig stilling her hos os, og for at kunne besvare din ansøgning har vi registreret dit navn og din adresse i vores it-system.

Vi vil hermed informere dig om, at du har nogle rettigheder, fordi vi har registreret oplysninger om dig i vores it-system. Samtidig vil vi informere dig om, hvordan vi behandler din ansøgning, og dermed om formålet med at vi registrerer oplysninger om dig.

Sådan arbejder vi med din ansøgning

Når Grenaa Gymnasium læser din ansøgning, vurderer vi konkret dine kvalifikationer i forhold til stillingen. Et ansættelsesudvalg gennemgår alle ansøgninger, når ansøgningsfristen er udløbet og aftaler, hvem vi indbyder til en personlig samtale med udvalget.

Grenaa Gymnasiums mål er at besætte den ledige stilling, med den ansøger som er bedst kvalificeret. Efter de personlige samtaler vil vi ofte søge yderligere oplysninger om den ansøger, som vi finder bedst kvalificeret, hvis han eller hun samtykker. Vi indhenter oplysninger om ansøgeren hos ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsgiver.

Det kan også være, vi beder ansøgeren selv sende os flere oplysninger.

De allerfleste gange får vi ingen negative oplysninger af betydning om ansøgeren.

Når vi har besat stillingen, sender vi et skriftligt afslag til de øvrige ansøgere sammen med deres bilag. De ansøgere som har været til samtale, forsøger vi også at kontakte telefonisk.

Hvis du siger nej til, at vi kan søge yderligere oplysninger om dig, må du forvente at få afslag på din ansøgning. Hvis du siger ja, og vi finder oplysninger, som gør os betænkelige ved at ansætte dig, får du oplysningerne til kommentering inden vi tager stilling til, om vi skal afslå at ansætte dig.

Du får en frist til at kommentere oplysningerne.

Dine rettigheder

Du har nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af din ansøgning, fordi den i meget vidt omfang foregår elektronisk:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Dine rettigheder er beskrevet i databeskyttelsesforordningens kap. 3.